• Alle pruikenmaterialen handig bij elkaar
  • Gratis verzenden boven €100,00
  • Veilig betalen via uw bank

Voorwaarden Haarwerk Vakschool

Algemene voorwaarden Haarwerk Vakschool


Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a. De Haarwerk Vakschool, onderdeel van Atelier Het Pruykenhuys BV gevestigd aan de Sint Bavostraat
60 D, 4891 CK te Rijsbergen, bereikbaar per email op [email protected] en telefonisch op 076
– 532 93 74, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 83120505.
b. Vakles: vorm van onderwijs met directe of indirecte interactie tussen vakprofessional en cursist.
c. Cursist: afnemer van één van de in artikel 1b. gedefinieerde diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze studievoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten tussen de
Haarwerk Vakschool en cursist betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van vaklessen.
De studievoorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op de
koop van lesmateriaal.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst tussen de Haarwerk Vakschool en cursist komt tot stand door ontvangst van een
bestelling en betaling van een vakles via onze webshop (www.hetpruykenhuyswebshop.nl) dan wel een
aanmelding via e-mail (aan [email protected]). Bij aanmelding via email zal door de Haarwerk
Vakschool een factuur gemaild worden; pas na betaling van deze factuur ontstaat een overeenkomst.
Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist hiervan een elektronische en/of
schriftelijke bevestiging.
3.2 Door de overeenkomst zoals genoemd in artikel 3.1 stemt de cursist in met deze algemene
voorwaarden en met de verzorging van de vakles door de Haarwerk Vakschool.
3.3 De overeenkomst zoals die beschreven is in artikel 3.1 is een voorlopige inschrijving. De inschrijving
wordt definitief wanneer:
- er voldoende inschrijvingen zijn om de desbetreffende vakles te laten doorgaan.
- er (nog) plaats is in de desbetreffende vakles.
3.4 Inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien een vakles vol is, kan de cursist
op diens verzoek worden ingeschreven voor een vakles waarbinnen nog wel plaats is. De inschrijving
voor de vervangende vakles gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke vakles.

Artikel 4. Uitvoering vaklessen
4.1 De Haarwerk Vakschool verzorgt de vakles zoals deze op de website is omschreven.
4.2 Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg onze website dan ook regelmatig.
4.3 Inhalen/ uitstellen van vaklessen: De cursist schrijft zich in voor de duur van de gehele vakles. Bij
verzuim van deelname aan de vaklessen wordt geen lesgeld, noch delen ervan, gerestitueerd.
4.4 Uitval vakprofessional: indien een vakprofessional door ziekte en/of verhindering niet in de
mogelijkheid is om een vakles te verzorgen zal de Haarwerk Vakschool vervanging regelen. Indien
vervanging niet mogelijk is, zal de cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In
deze gevallen heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding. Cursist behoudt wel het recht op een
inhaalles, die door de Haarwerk Vakschool wordt georganiseerd.
4.5 Annulering van vaklessen door de Haarwerk Vakschool: in geval van onvoldoende aanmeldingen
voor een vakles is de Haarwerk Vakschool gerechtigd de vakles te annuleren. Indien een vakles niet
doorgaat wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste lesdatum het betaalde lesgeld
gerestitueerd. Hierbij moet de cursist aangeven op welke rekening het bedrag teruggestort moet
worden. De cursist maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade. De Haarwerk
Vakschool zal de cursist een aanbod doen om dezelfde vakles op een andere locatie / tijdstip te volgen,
indien daar mogelijkheden voor zijn.

Artikel 5. Certificaat
5.1 Na afloop van de vakles krijgt de cursist indien hij de hele duur van de vakles aanwezig is geweest
een certificaat van deelname.
5.2 Indien er aan de vakles een beoordeling van een gemaakt kapsel dan wel haarwerk hangt, wordt
het certificaat pas afgegeven wanneer het te beoordelen binnen de gestelde periode is ingeleverd èn
dit door de externe vakprofessional beoordeeld wordt.

Artikel 6. Annulering vakles (door cursist)
6.1 Indien er sprake is van een overeenkomst inzake een vakles met een vastgelegde startdatum geldt,
na afloop van de bedenktijd van veertien dagen (zie artikel 7.2), de volgende annuleringsregeling :
a. annulering voordat de vakles is begonnen geschiedt door middel van een schrijven of per e-mail;
b. bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de vakles is de cursist 10% van de overeengekomen
prijs verschuldigd met een minimum van € 50,00;
c. bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de vakles is de cursist 25% van de
overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,00;
d. bij annulering korter dan 2 weken tot 1 week voor aanvang van de vakles is de cursist 50% van de
overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,00;
e. bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van de vakles is de cursist de volledige,
overeengekomen prijs verschuldigd.
f. na aanvang van de vakles is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of indien cursist
anderszins niet meer aan de vakles deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.
6.2 Overmacht: indien een cursist niet in staat is de vakles te volgen, kan de cursist de Haarwerk
Vakschool schriftelijk verzoeken deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te vangen vakles onder
de voorwaarde dat:
- overmacht kan worden aangetoond met bewijzen c.q. verklaringen
- het lesgeld binnen de gestelde termijn is voldaan;
- de vervangende vakles, waaraan de cursist wil deelnemen, ruimte biedt;
- de vakles doorgang vindt;
- de vakles aanvangt maximaal één jaar na datum verzoek.
Indien cursist van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient hij dit voor aanvang van de lessen
schriftelijk of per e-mail aan de Haarwerk Vakschool door te geven. Er wordt 10% van het lesgeld in
rekening gebracht, met een minimum van € 50,00;
Deze mogelijkheid tot uitstel staat uitdrukkelijk los van de geldende betalingsverplichting.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst
7.1 De cursist kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse
beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de cursist verschuldigde prijs of het vervallen
van de betaalplicht daarvan.
7.2 Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een vakles
heeft de cursist het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
7.3 Bij een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de cursist
een termijn van veertien dagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan
ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. De
cursist dient het lesmateriaal terug te zenden.
7.4 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.5, heeft de cursist in geval van ontbinding
overeenkomstig artikel 7.2 en 7.3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. De
Haarwerk Vakschool betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de
ontbinding terug.
7.5 In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 7.2 en 7.3 dient de cursist eventueel van de
Haarwerk Vakschool ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aangetekend aan de Haarwerk
Vakschool terug te zenden. Kosten voor retourzending zijn voor de cursist. Het terugzenden geschiedt
voor risico van de cursist.
7.6 Indien de cursist een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit artikel 7.2 en 7.3 wordt,
zonder dat de cursist een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van
geldlening als betalingsregeling van de Haarwerk vakschool aan de cursist van rechtswege ontbonden.
7.7 Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 7.2 bestaat, als de vaklessen door de Haarwerk
Vakschool met instemming van de cursist is begonnen, voordat de termijn van veertien dagen is
verstreken.

Artikel 8. Prijzen
8.1 De opgegeven prijzen van vaklessen en lesmateriaal zijn prijzen in euro's inclusief 21% BTW. De
lesgelden zijn inclusief boeken en materialen tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
8.2 De prijzen zoals de Haarwerk Vakschool deze op haar website of anderszins kenbaar heeft
gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Als binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal een
prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
8.3 De cursist heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als na drie maanden na het sluiten van
de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal, de
prijs wordt verhoogd.
8.4 Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 9. Levering lesmateriaal
9.1 De Haarwerk vakschool levert het lesmateriaal op de eerste lesdag aan de cursist.
9.2 Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt door de Haarwerk Vakschool vervangen, indien dit aan
de Haarwerk vakschool toe te rekenen is.
9.3 De cursist krijgt het door de Haarwerk Vakschool verstrekte lesmateriaal pas volledig in eigendom
nadat het volledig verschuldigde lesgeld is voldaan.
9.4 Copyright van alle door de Haarwerk Vakschool gebruikte lesmateriaal, fotomateriaal en examens
berust bij de Haarwerk Vakschool, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het lesmateriaal. Het is niet
toegestaan dit lesmateriaal te kopiëren, verspreiden dan wel online te zetten op straffe van een boete.

Artikel 10. Betaling
10.1 Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door de Haarwerk Vakschool.
Indien sprake is van termijnbetaling zoals vermeld in artikel 10.6, zijn bedragen later opeisbaar.
10.2 Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld. Wanneer er
via de webshop wordt besteld en gekozen voor “betaling per bank” dient het bedrag binnen 5 dagen na
bestelling op de bankrekening van de Haarwerk Vakschool bijgeschreven te zijn.
10.3 Wanneer het lesgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is de Haarwerk Vakschool
gerechtigd boven het verschuldigde lesgeld, ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en
administratiekosten aan de cursist in rekening te brengen.
10.4 Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 12 en 13 bepaalde, zal
de Haarwerk Vakschool het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.
10.5 Indien de cursist op het inschrijfformulier aangeeft het studiemateriaal via de Haarwerk Vakschool
te willen bestellen, geldt hetgeen wat in voorgaande leden ten aanzien van de betaling van het lesgeld
is bepaald ook voor de betaling van het boekengeld, met dien verstande dat restitutie van boekengeld
mogelijk is, mits deze ongeopend teruggestuurd worden binnen 7 werkdagen na ontvangst.
10.6 Betaling in termijnen is momenteel mogelijk voor de “Jaaropleiding” en de Vakles “Pruiken maken van A tot Z”. Hierbij verwijzen we naar de regeling vermeld bij de omschrijving in de webshop en op de website.
10.7 De cursist die het lesgeld via een automatische incasso in maandelijkse termijnen van zijn/haar
giro/bankrekening laat afschrijven, heeft het recht een automatische afboeking binnen 30 dagen terug
te laten boeken. De cursist dient zijn/haar bank daar tijdig opdracht toe te geven. Het onrechtmatig
storneren van de betaling bevrijdt de cursist echter niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 11. Privacy
11.1 Door cursisten verstrekte informatie wordt door de Haarwerk Vakschool, haar personeel en/of
voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De Haarwerk Vakschool zal deze informatie
alleen gebruiken om de cursist te (blijven) informeren over haar opleidingen of daaraan gerelateerde
informatie. Hierbij houdt de Haarwerk Vakschool zich aan de eisen zoals deze in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens zijn vastgesteld.
11.2 De cursist gaat akkoord met het gebruik van fotomateriaal van cursisten dan wel zijn of haar werk
genomen in of door de Haarwerk Vakschool ten behoeve van promotionele doeleinden.

Artikel 12. Vragen en klachten
12.1 De Haarwerk Vakschool streeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de
inhoud en organisatie van de vakles binnen een termijn van 10 werkdagen te beantwoorden, gerekend
vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden
door de Haarwerk Vakschool per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een
indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
12.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven
worden ingediend bij de Haarwerk Vakschool, nadat de cursist de gebreken heeft geconstateerd of
heeft kunnen constateren. De cursist maakt zijn klacht zo spoedig mogelijk per brief dan wel per e-mail
kenbaar. De Haarwerk Vakschool zal er alles aan doen de desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk
naar behoren op te lossen. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de cursist
zijn of haar rechten ter zake verliest.
12.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is
voor de geschillenregeling van artikel 13.

Artikel 13. Geschillenregeling
13.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het
recht van een ander land van toepassing is.
13.2 Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn,
zullen aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen,
Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschilIencommissie.nl).
13.3 De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de cursist zijn klacht
eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 (de klachtenprocedure) bij de Haarwerk Vakschool
heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
13.4 Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie
aanhangig te worden gemaakt.
13.5 Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
13.6 Wanneer de cursist een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de Haarwerk Vakschool
aan deze keuze gebonden.
13.7 Wanneer de Haarwerk Vakschool een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, vraagt zij
eerst de cursist schriftelijk zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De
Haarwerk Vakschool kondigt daarbij aan dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht
om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
13.8 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar
geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend
advies.

Indien u vragen heeft over de voorwaarden, dan lichten wij deze graag toe.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »