• Alle pruikenmaterialen handig bij elkaar
  • Gratis verzenden boven €100,00
  • Veilig betalen via uw bank

Privacy Policy

Privacy beleid Atelier Het Pruykenhuys BV
https://www.hetpruykenhuyswebshop.nl
https://www.hetpruykenhuys.nl
https://www.natuurlijkehaarwerken.nl
https://www.haarwerkvakschool.nl
https://www.sinterklaasbaardstel.nl

Laatste wijzigingen: 3 juli 2021

Over ons privacy beleid
Atelier Het Pruykenhuys BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij
nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie
die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor
commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten
dienstverlening van Atelier Het Pruykenhuys. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze
voorwaarden is 3 juli 2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle
voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld,
waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens
eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens
opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking
tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor
privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve van
onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft
toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit
gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben
gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen
bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik
van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er
worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om
de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Yourhosting. Yourhosting verwerkt persoonsgegevens
namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens
verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Yourhosting heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik
van uw persoonsgegevens te voorkomen. Yourhosting is op grond van de overeenkomst tot
geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit
voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is
verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw
persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies
en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.
MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de
dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail en Yourhosting.
Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik,
verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail en Yourhosting
hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de
platformen van Mollie en PayPal. Mollie en PayPal verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens
en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie en PayPal hebben passende
technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie
en PayPal behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te
verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven
genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
toepassing op de onderdelen van Mollie en PayPal’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.
Mollie en PayPal bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is
toegestaan.

Declareren zorgverzekeraars

Voor het afhandelen van de declaraties naar de diverse zorgverzekeringen maken wij gebruik van het
platform van VECOZO die deze declaraties afhandelt en verspreidt onder zorgverzekeraars. Dit gaat
middels het EI-vastlegprogramma van Promeetec. Hierbij worden uw naam, adres, woonplaats en
verzekeringsgegevens verwerkt. Promeetec en VECOZO hebben passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Alle hierboven
genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
toepassing op de onderdelen van Promeetec en VECOZO’s dienstverlening waarvoor zij derden
inschakelen. Promeetec en VECOZO bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke
termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via
WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze
gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert
uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur
contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om
een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze
gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten.

WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw
persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het
leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur
toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van
uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken
gebruik van de diensten van Sendcloud, Post.nl en DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is
daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Sendcloud, Post.nl en DHL
delen. Sendcloud, Post,nl en DHL gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de
overeenkomst. In het geval dat Sendcloud, Post.nl en DHL onderaannemers inschakelt, stellen
Sendcloud, Post.nl en DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van
Visma eAccounting.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het
doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw
gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens
om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor
expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan
boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot
geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke
verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Atelier Het Pruykenhuys op grond van een wettelijke verplichting worden
gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van
overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons
binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren
totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft
zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve
verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus
voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar
aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde
rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u
hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw
bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of
bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een
administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare
gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u
vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens
met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de
categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als
uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de
gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon
of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de
gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met
die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een
reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres
afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door
andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval
de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet
langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door of in opdracht van Atelier Het Pruykenhuys. Als u bezwaar maakt zullen wij
onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw
bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u
ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te
worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is.
Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en
regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen
deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets
interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie
voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google- diensten en
producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in
deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd
de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds
verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de
hoogte.

Contactgegevens
Atelier Het Pruykenhuys BV
Sint Bavostraat 60D
4891CK Rijsbergen
Nederland
T 06 – 11 76 42 65
E [email protected]
Contactpersoon voor privacy zaken: René Molenaar

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »